HAMNREGLER

§ 1

På föreningens hamnområde bör envar efterkomma dessa regler ävensom av hamnnämnden givna bestämmelser.

Kajplatser

§ 2

Den som erhållit kajplats har samma plats i fortsättningen. Uppsägning av kajplats bör ske före den sista februari. Vid byte av båt bör hamnnämnden kontaktas.

§ 3

Till en kajplats hör också en nattvaktstur. Nattvaktsturen infaller under perioden 1.6-30.9. Möjlighet till friköp kvarstår men bör meddelas före 31.5 till mail@wasasegelforening.fi. Nattvaktsturerna kan reserveras på föreningens hemsida under tiden 15.4-15.5 och mellan 16.5-31.5 på anslagstavlans lista. Efter det delar hamnnämnden ut resterande tider.

§ 4

Hyran för kajplatserna bör vara betalda senast på fakturans förfallodag. Medlem som ej inom utsatt tid erlagt sin avgift, har förverkat sin rätt till kajplats. Vid fördelning av kajplatser prioriteras föregående sommar besiktigade båtar.

§ 5

Kajplats får icke utan tillstånd av hamnnämnden överlåtas åt annan.

§ 6

Båtägare bör sörja för att hans båt är förtöjd med säkra förtöjningslinor och försedd med till båten anpassade fendrar. Aktertampen bör arrangeras enligt följande:

-          båt med två förtöjningsknapar i aktern måste förtöjas med två tampar

-          för båt med en förtöjningsknape i mitten räcker det med en tamp

Slip

§ 7

Om användning av slipen bestämmer vaktmästaren.

Vinterförvaring

§ 8

Föreningsmedlemmars båtar är berättigade till vinterförvaring i följande prioritetsordning:

  1. Segelbåtar med kajplats
  2. Motorbåtar med kajplats
  3. Segelbåtar utan kajplats
  4. Motorbåtar utan kajplats

Båtar större än kategori V eller med deplacement över 12 ton förvaras ej på WSF:s hamnområde.

§ 9

Båtar som inte lyfts i samband med de av föreningen arrangerade båtlyften kan vinterförvaras på hamnområdet enbart med hamnnämndens godkännande och på anvisad plats.

§ 10

Båtar som förvaras på området bör vara av riggade före lyftet och båt med masten liggande ovanpå och där masten sticker ut mer än 1 meter i för och akter, d.v.s. masten är 2 m längre än båten, kommer att faktureras enligt kategori mastens längd x båtens bredd.
Båtägaren eller hans representant ombesörjer att lyftremmarna sätts på rätt plats och remmarnas längd är rätt anpassad till båten och märkta på relingen.

 

Sjösättning

§ 11

Första sjösättningen sker efter att isen gått vid hamnkran, förutsatt att 15 båtar finns på hemsidans sjösättningslista.

§ 12

Vinterförvaringsplatsen bör ovillkorligen städas inom en vecka efter sjösättning. Hopfällda båtvaggor och andra tillbehör förvaras på av hamnnämnden anvisad plats. Icke hopfällbara båtvaggor bör bortföras från området.

Övrigt

§13

Föreningen ansvarar icke för skada, som åsamkats i hamnen förtöjd eller på hamnområdet förvarad båt, utrustning eller annan egendom, ej heller för skada som uppkommit i samband med upptagning eller sjösättning eller eventuell skada på båt eller rigg i samband med lyft som sker med föreningens hamnkran eller mastkran. Båtägare bör själv ombesörja nödiga försäkringar.

 

Hamnnämnden

Reglerna godkända av WSF:s styrelse 20.3.2017