Båtbesiktning

Det åligger båtägaren att ombesörja båtens besiktning. Enligt Finlands författning har endast besiktigade båtar rätt att föra föreningsflagga och det åligger föreningen att övervaka detta för att inte mista sin rätt till egen flagga. Medlem som missbrukar denna rätt kan uteslutas ur föreningen.

Anmälning till besiktningstillfällena görs på listan som finns på anslagstavlan i klubbhuset.

Grundbesiktning

Grundbesiktningen görs vart femte år samt då när båten har bytt ägare eller registreringsförening, eller om båten har skadats. Föreningen kan också grundbesiktiga båten alltid då det anses finnas skäl till det.

Grundbesiktningen görs i två skeden, först en skrovbesiktning när båten står på land och en annan när båten är på vattnet klar för segling. 

I skrovbesiktningen granskas båtens skrov, styrapparatur, kraftöverföring, mast och  skrovgenomföringar utifrån. Från insidan besiktas motsvarande föremål samt motorn.

Båtägaren bör se till att sådan ordning råder i båten att de här sakerna kan granskas.

Årsbesiktning

Årsbesiktningen görs varje år när båten är seglingsklar. Då besiktigas all utrustning och apparatur som påverkar säkerheten. Båtar besiktas enligt konstruktion, utrustning och seglingsområde i fyra olika klasser.

Tidpunkt

Före sjösättningarna ordnas skrovbesiktningstillfällen för båtar som ska grundbesiktigas.

Årsbesiktningstillfällen ordnas i slutet av maj och under juni på tisdagar och torsdagar kl 18-21.

Besiktningen bör ske före utgången av juni månad, och är giltig i ett års tid fram till följande besiktning, dock ej längre än till utgången av juni månad. Undantagsvis kan besiktningen ske för längre tid än ett år.

Plats

Besiktningen sker i huvudsak vid WSFs hemma hamn.

Om besiktning sker på annan ort och/eller av annan än WSF:s besiktningsman bör kopia av besiktningsprotokollet sändas till besiktningsnämndens ordförande för att båten skall upptas i WSF:s båtregister.

Kostnad

Besiktningen är kostnadsfri för WSF:s medlemmar. Det blir således ingen inbesparing genom att lämna båten obesiktigad. 

Försäkringsbolagen ger bonus på försäkringspremien för besiktigade båtar. Den, som sålunda utverkat billigare premie, bör beakta att försäkringen kan ogiltigförklaras om man, trots erhållen bonus, ej besiktigat båten.

Ansvar

Ansvar över båten och de personer som befinner sig i båten ligger hos båtens ägare eller innehavare, och under seglingens gång hos den som fungerar som skeppare. Besiktning befriar inte från det här ansvaret. Skepparen måste efter sin bästa förmåga försäkra sig om att båten fyller kraven i Sjötrafiklagen 782/2019, kapitel 3, 107 § innan båten går till sjöss: 

"En farkost skall ha en sådan konstruktion och utrustning, vara i ett sådant skick och ha sådana övriga egenskaper att den är säker på alla de farvatten där den används."

Besiktningen fritar ej båtföraren från fullständigt ansvar för båtens skick och utrustning enligt sjövägsreglerna, båttrafiklagen och – förordningen. Framför allt bör nödutrustning såsom flytvästar, eldsläckare, nödraketer, livflottar och eventuella gasinstallationer vara typgodkända och uppfylla i lag fastställda normer och bestämmelser.